percent-image DRUGI PRODUKT -30%    Zobacz >>

Regulamin konkursu ślubnego


01.04.2023 r.
Regulamin konkursu
„Powiedz TAK z Giacomo Conti”

Słowniczek
 1. Konkurs - konkurs „Powiedz TAK z Giacomo Conti” organizowany przez organizowany przez Giacomo Conti Sp. z o.o. sp. k. oraz Sunset Suits z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 54/56, NIP:7792290766 , trwający od dn. 01.04.2023 roku do dn. 30.06.2023 r.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski, biorąca udział w Konkursie, tj. każda osoba, która odpowiedziała na pytanie konkursowe oraz poprawnie wypełniła formularz konkursowy.
 3. Laureat  – Uczestnik Konkursu, którego odpowiedź na pytanie została wybrana przez Jury konkursowe, spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych zebranych w trakcie trwania Konkursu.
 4. Nagroda Główna – Nagrodą główną Konkursu jest voucher o wartości 2000 zł, który stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits, w wybranym salonie mody męskiej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagroda Drugiego Stopnia- Nagrodą drugiego stopnia Konkursu jest voucher o wartości 1000 zł, który stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits, w wybranym salonie mody męskiej Giacomo Conti oraz Sunset Suits. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagroda Trzeciego Stopnia- Nagrodą trzeciego stopnia Konkursu jest voucher o wartości 500 zł, który stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits, w wybranym salonie mody męskiej Giacomo Conti oraz Sunset Suits. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagroda Gwarantowana- Nagrodą gwarantowaną w Konkursie są darmowe konsultacje ślubne dotyczące odpowiedniego doboru stylizacji w wybranym przez uczestnika na formularzu podczas targów ślubnych lub formularzu online salonie. Stylista Ślubny będzie kontaktował się z każdym z uczestników drogą email lub telefonicznie/ SMS, w celu umówienia się na konsultacje, w wybranym przez uczestnika Salonie, należącym do sieci Giacomo Conti oraz Sunset Suits.
 8. Jury – trzyosobowe jury konkursowe, wytypowane przez Organizatora.
 9. Strona Konkursowa – strona internetowa Konkursu, znajdująca się pod adresem internetowym https://giacomo.pl/powiedztak.
 10. Formularz – formularz konkursowy dostępny na stronie internetowej https://giacomo.pl/powiedztak.
 11. Organizator – organizator i fundator nagród w  Konkursie „Powiedz TAK z Giacomo Conti” jest Giacomo Conti Sp. z o.o. sp. k. oraz Sunset Suits, z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 54/56, NIP:7792290766.
 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Polski, które w okresie od dn. 01.04.2023 roku do dn. 30.06.2023 roku wypełniły poprawnie formularz konkursowy, dostępny na stronie internetowej https://giacomo.pl/powiedztak oraz na stoisku targowym.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy wszystkich podmiotów prowadzących działalność pod nazwą Giacomo Conti oraz Sunset Suits (lista salonów jest dostępna na https://giacomo.pl/do/showrooms) oraz podmioty współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin osób wyżej wymienionych.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji
  i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w Poznaniu, w siedzibie Organizatora, przy ul. Kopanina 54/56 oraz na Stronie Konkursowej
  https://giacomo.pl/powiedztak. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach organizacji Konkursu (m. in. relacje
  z Konkursu w prasie, Internecie itp.). Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym. Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych oraz żądania ich usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji niezbędnych do prawidłowego przebiegu czynności konkursowych od Giacomo Conti Sp. z o.o. sp. k. oraz Sunset Suits, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kopanina 54/56 za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu.
 6. Nagrody Główne oraz Nagrody Drugiego i Trzeciego Stopnia w Konkursie przyznaje Jury, składające się z trzech wytypowanych przez Organizatora osób.
 7. Każdy z uczestników konkursu otrzymuje bezpłatne konsultacje ślubne przeprowadzone ze Stylistą Ślubnym. Stylista Ślubny będzie kontaktował się z każdym z uczestników drogą email lub telefonicznie/ SMS, w celu umówienia się na konsultacje, w wybranym przez uczestnika Salonie, należącym do sieci Giacomo Conti oraz Sunset Suits.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”), powołana przez Organizatora.
 
§2 Przebieg Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 01.04.2023 i trwa do 30.06.2023 roku.
 2. Wyniki Konkursu (imiona i nazwiska Laureatów Konkursu), zostaną ogłoszone najpóźniej 20.07.2023 r. za pośrednictwem Strony Konkursowej. Laureat otrzyma również powiadomienie o wynikach Konkursu drogą e-mail lub telefonicznie.

§3 Zasady uczestnictwa
 1. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe i poprawne wypełnienie formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej https://giacomo.pl/powiedztak oraz na stoisku targowym. Każdy Uczestnik może wypełnić maksymalnie 1 formularz konkursowy.
 3. Jeżeli Uczestnik wypełni więcej niż 1 formularz konkursowy, Jury weźmie pod uwagę tylko jedno zgłoszenie – to z najwcześniejszą datą wypełnienia.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nie podaje się za osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze Nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. Każdy formularz konkursowy rozpatrywany będzie przez Komisję. Przez „osoby niekwalifikujące się” Organizator rozumie osoby, które podały nieprawdziwe dane, niepoprawnie lub nieczytelnie wypełniły formularz konkursowy lub nie wypełniły wszystkich wymaganych pól odpowiedzi oraz jeśli nie zaznaczyły zgody na Regulamin.
 
§4 Nagrody
 1. Nagrodą Główną w konkursie jest kupon rabatowy o wartości 2000 zł, która stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits.
 2. Nagrodą Drugiego Stopnia w konkursie jest kupon rabatowy o wartości 1000 zł, która stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits.
 3. Nagrodą Trzeciego Stopnia w konkursie jest kupon rabatowy o wartości 500 zł, która stanowi odpowiednik gotówki i umożliwia dokonanie zakupu towarów z oferty handlowej marki Giacomo Conti oraz Sunset Suits.
 4. Jury brać będzie pod uwagę oryginalność zgłoszonej przez Uczestnika krótkiej odpowiedzi, podanej w formularzu ślubnym, w rubryce "Jaki powinien być Twój wymarzony ślub?”.
 5. Nagroda będzie przygotowana do odbioru w wybranym Salonie w przeciągu 15 dni roboczych od daty poinformowania o tym fakcie Laureata Konkursu.
 6. Jeżeli Laureat nie odpowie na wiadomość mailową otrzymaną przez Organizatora poprzez podanie swoich danych osobowych i salonu odbioru vouchera, w przeciągu 10 dni od daty pierwszego kontaktu przez Organizatora, wówczas Laureat zostaje  wykluczony z Konkursu, a Jego prawo do Nagrody Głównej wygasa. Na Jego miejsce Jury ma prawo wskazać innego Uczestnika Konkursu.
 7. Jeżeli Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o możliwości odbioru Nagrody, Jury ma prawo wskazać innego Uczestnika Konkursu na Laureata.
 8. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.
 9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
 10. Organizator zapłaci za Laureata Konkursu zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej nagrody i odprowadzi tę kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego  Urzędu  Skarbowego.  W  celu  realizacji  przez Organizatora określonego  w  zdaniu  poprzednim zobowiązania, Laureat wypełni formularz "Nagroda – Konkurs Powiedz TAK".
§5 Odpowiedzialność
 1. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać pełne uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać przesłana listem poleconym na adres:
     Dział Marketingu
     Giacomo Conti Sp. z o.o. sp. k.,
     Ul. Kopanina 54/56
     60-105 Poznań
 1. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres marketing@giacomo.pl.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.
 3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88).
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej Nagrody Głównej, otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.