SUNSET SUITS - wielki powrót! Zobacz kolekcję >>

Polityka Prywatności - Giacomo Conti

I. Definicje
Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie zasad, na jakich chroniona jest prywatność osób korzystających ze Sklepu Internetowego "www.giacomo.pl". Wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, posiadają następujące znaczenie:
 • Administrator - Design Man Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423999
 • Serwis - grupa administrowanych przez Administratora powiązanych ze sobą stron internetowych, funkcjonujących pod adresem: www.giacomo.pl, dających możliwość kupowania produktów przez Internet
 • Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu na podstawie zasad opisanych w "Regulaminie Sklepu Internetowego www.giacomo.pl" w celu zakupu oferowanych w nim produktów
 • Dane Osobowe Użytkownika - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – w szczególności ujawniane przez Użytkownika dobrowolnie w momencie rejestracji w Serwisie, w trakcie korzystania z określonych funkcji Serwisu bądź udzielane przez Użytkownika w odpowiedzi na stawiane mu wyraźne i konkretne pytania.
II. Postanowienia ogólne
1. Ochrona Użytkownika
Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników. Dane Osobowe Użytkowników będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejsza Polityka prywatności informuje o rodzaju gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika, sposobie ich wykorzystania, ewentualnego udostępniania i przechowywania.
Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
Niniejszy dokument należy odczytywać przy uwzględnieniu regulacji zawartych w Polityce cookies (https://www.giacomo.pl/do/pages/politykacookies).
Serwis dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania. Wszystkie transakcje przeprowadzane w sieci odbywają się za pomocą bezpiecznych procedur płatności, a poufne szczegóły płatności są przekazywane bezpośrednio, w zaszyfrowanej formie (SSL) do odpowiedniej instytucji bankowej.
2. Rodzaje gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika
Administrator gromadzi następujące dane:
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres pocztowy,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres IP
 • informacje o przeglądarce Użytkownika
 • numer karty kredytowych używanych do wykonania płatności w Serwisie.
3. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym.
Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów – w tym dla:
  • zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Serwisu
  • umożliwienia zakupu produktów oferowanych w Serwisie oraz ich dostarczenie na adres wskazany przez Użytkownika
  • ułatwienia realizacji usług dodatkowych dostępnych podczas korzystania z Serwisu
  • dostarczenia Użytkownikowi informacji o Serwisie i Administratorze, w tym również prowadzenie działań marketingowych
 2. art. 6 ust. 1 lit. c/ RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie złożonej reklamacji, zwrot towaru itp.
 3. art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i jego partnerów – w tym dla:
 4. analizowania skuteczności funkcjonowania Serwisu i jego ulepszania, w szczególności w celu dostosowania do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika
 5. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów
 6. analizowania danych
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem https://www.giacomo.pl/do/pages/politykacookies

4. Udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika
Dane Osobowe Użytkownika mogą być powierzone podmiotom należącym do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność pod nazwą Giacomo Conti – dalej zwanych łącznie Grupą Giacomo Conti – wyłącznie w celach, na które wyraził zgodę Użytkownik. Lista podmiotów dostępna jest na stronie www.giacomo.pl w zakładce salony.
Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dochodzić będzie do udostępniania przekazanych przez niego Danych Osobowych Dostawcom kooperującym z Administratorem (np. firmie kurierskiej), tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania towaru zgodnie z treścią umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.
Administrator będzie ponadto udostępniać Dane Osobowe Użytkownika:
 • na żądanie uprawnionych organów państwowych, w zakresie wynikającym z uzasadnionego żądania
 • w ramach obowiązujących procedur sądowych i arbitrażowych
 • w celu ochrony praw Administrator lub innych użytkowników Serwisu
5. Prawo użytkownika do kontroli przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika
Użytkownik ma prawo:
 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 • Użytkownikowi przysługuje także prawo dostępu do danych oraz żądanie sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych; 
 • w razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych Użytkownik może także domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych;
 • gdy dane nie będą już potrzebne w celach, w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, Użytkownik może żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, Użytkownik może zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 • w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, Użytkownikowi przysługiwać będzie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
6. Zabezpieczenie Danych Osobowych Użytkownika
Dane Osobowe Użytkownika będą bezpiecznie przechowywane w zasobach Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane w okresie obowiązywania łączących nas umów. Po ich wykonaniu zakres przetwarzania ulegnie ograniczeniu do wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa. W w/w okresie Dane Osobowe będą nadto przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i jego partnerów, jeżeli Użytkownik nie sprzeciwi się temu.

7. Obsługa Użytkowników
Pytania lub wątpliwości odnoszące się do Polityki prywatności Użytkownik może przesłać na adres poczty elektronicznej: sklep@giacomo.pl
Ponadto Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@giacomo.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres Design Man Sp. z o.o. sp.k., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań

8. Zmiany Polityki Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania według własnego uznania w dowolnym momencie zmian Polityki prywatności. Zmiana może dotyczyć całości lub części niniejszej regulacji.
Treść nowej lub zmienionej Polityki prywatności zostanie opublikowana na stronie internetowej Serwisu (www.giacomo.pl). O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę Serwisu. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie Serwisu.

Polityka prywatności do pobrania TUTAJ.