percent-image DRUGA SZTUKA -50%:    Zobacz >>

Regulamin Karty Podarunkowej Giacomo Conti

 
I. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin Karty Podarunkowej Giacomo Conti, zwany dalej "Regulaminem", określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Giacomo Conti (dalej zwanej jako "Karta").
 2. Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie będą mieć określone poniżej znaczenie:
  Aktywacja Karty – moment, od którego Karta zaczyna działać, czyli moment w którym w Sklepie następuje nabycie Karty poprzez przekazanie środków pieniężnych przez Nabywcę.
  Karta – Karta podarunkowa Giacomo Conti, czyli elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci karty plastikowej z kodem kreskowym, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany Nabywcy, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Sklepach Wydawcy.
  Nabywca – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 11964 r., nr 16, poz. 93 z późń. zm.), która otrzymała w Sklepie Wydawcy Kartę w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
  Regulamin – niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej Giacomo Conti
  Sklep – położony na terytorium Polski salon stacjonarny Giacomo Conti, który wydaje lub akceptuje Kartę.
  Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie. Usługi – usługi świadczone w Sklepie.
  Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty.
  Wydawca/Akceptant – Giacomo Conti Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), ul. Kopanina 54/56, NIP 779-22-90-766. Słowa użyte w niniejszym Regulaminie zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednią liczbę pojedynczą i liczbę mnogą. Słowa użyte w jednym przypadku gramatycznym obejmują również inne przypadki gramatyczne.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W skład listy Sklepów, czyli salonów Wydawcy wydających i akceptujących Kartę, wchodzą wszystkie salony Giacomo Conti widniejące w liście salonów znajdującej się pod adresem internetowym http://www.giacomo.pl/katalog/city. Lista Sklepów jest na bieżąco aktualizowana przez Wydawcę.
 5. Nabywca może aktywować Kartę o wartości nie mniejszej niż 50 zł oraz nieprzekraczającej kwoty 1000 zł. Kwota przekazanych przez Nabywcę środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych w Sklepie, Wydawca dokona aktywacji Karty.
 6. Karty nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty lub innego bonu podarunkowego.
 7. Nabywca może zakupić Kartę dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
 8. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej aktywacji w Sklepach w okresie ważności Karty, który trwa zawsze 12 miesięcy od daty Aktywacji Karty. Po upływie w.w. terminu, Karta traci ważność i nie uprawnia do dokonywania zakupów.
 9. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę w celu nabycia Karty przechodzą na własność Wydawcy w chwili Aktywacji Karty.
 10. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne ( w tym gotówkę) w całości lub w części, inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi.
 11. Nie ma możliwości ponownego doładowania nowymi środkami pieniężnymi już raz Aktywowanej Karty.
 12. Karta jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 13. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy jakiekolwiek roszczenia z tytułu utraty Karty ( w tym także w wyniku działań przestępczych), jej uszkodzenia lub zniszczenia po przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty przez osoby nieuprawnione.
 14. Karta Podarunkowa Giacomo Conti nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 15. Użytkownik nie może używać Karty do zakupów w sklepie internetowym Giacomo Conti.

 
II. Zasady korzystania z Karty
 
 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.
 2. W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług przedstawiając do realizacji Kartę, suma nominalnej wartości Karty zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą cenie, należnej Wydawcy za Towar lub Usługę.
 3. W chwili pomniejszenia wartości nominalnej Karty o wartość odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za dany Towar lub Usługę, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług.
 4. Przy realizacji Karty Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta zgromadzonych środków na Karcie pozostaje na niej i może być wykorzystana do końca okresu jej ważności.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Karty.
 6. W przypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż wartość środków zgromadzonych na Karcie różnicę należy dopłacić. Użytkownik nie może wykorzystać środków zgromadzonych na innych Kartach. Nie ma możliwości dokonywania jednorazowego zakupu za pomocą kilku kart podarunkowych.
 7. Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie, aż do czasu wyczerpania środków zgromadzonych na Karcie lub upływu jej ważności.
 8. Informację o dacie ważności i wysokości środków zgromadzonych na Karcie, Użytkownik może uzyskać w Sklepie.
 9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty m.in. w następujących przypadkach:
  a) Upływ terminu ważności Karty,
  b) Brak technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, po bezskutecznej trzykrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Wydawcy,
  c) Uszkodzenie Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,
  d) Brak środków na Karcie.

 
III. Zwrot Towarów
 
 1. Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie do zwrotu Towarów będącego następstwem uznania przez Wydawcę reklamacji Towaru lub Usługi. Wskazane w tym przepisie postanowienia nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Z zastrzeżeniem treści ustalonych w pkt.1 niniejszego paragrafu, w przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepach przy użyciu Karty, Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową dodatkową Kartę o wartości nominalnej równej cenie zwróconego Towaru.

 
IV. Niewykorzystanie Karty
 1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, środki pieniężne na niej zgromadzone nie zostaną wykorzystane przez Użytkownika, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 2. W wypadku, gdy w okresie ważności Karty, Karta zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik pod warunkiem wydania obsłudze Sklepu uszkodzonej Karty oraz przedstawienia wystawionego przez Sklep lub Wystawcę dokumentu potwierdzenia zakupu Karty, otrzyma nową Kartę zasiloną taką samą wartością jak uszkodzona Karta. Nowa Karta zostanie wydana w przeciągu 14 dni roboczych od daty zdania poprzedniej Karty.

 
V. Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową Giacomo Conti będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie złożonym w Sklepie.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.giacomo.pl oraz w Sklepach. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu sprzedaży Kart w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.giacomo.pl oraz w Sklepach. Użytkownicy Kart nabytych do dnia zawieszenia programu Kart będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest we wszystkich Sklepach oraz na stronie www.giacomo.pl .
 6. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy dokument potwierdzający zakup.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 28.11.2015.
 8. Zakup Karty jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.