percent-image -10% na wszystko z kodem WINTER10

KLAUZULA INFORMACYJNA (ogólna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW GIACOMO CONTI z siedzibą w Poznaniu(60-105), ul. Kopanina 54/56, w skład której wchodzą: podmioty budujące marki odzieżowe pod nazwą GIACOMO CONTI oraz SUNSET SUITS:
  1. 1. GIACOMO CONTI SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  2. 2. SUNSET SUITS SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  3. 3. FH WIKTOR ZBIGNIEW MARKOWSKI, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  4. 4. INTER FASHION SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  5. 5. MULTI FASHION SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  6. 6. MODA MĘSKA KAROL OLEJNICZAK, ul. Generała Stanisława Rostworowskiego 23, 63-800 Gostyń;
  7. 7. SMART STYLE SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  8. 8. DESIGN MAN SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  9. 9. MODERN FASHION SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;
  10. 10. GLOBAL DESIGN SP. Z O. O. SP. K., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań;;
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
  1. 1. za pomocą adresu e-mail: sekretariat@giacomo.pl;
  2. 2. pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora, tj. ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@giacomo.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  1. 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celu przesyłania oferty handlowej;
  2. 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  3. 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. 4. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z przesyłaniem danych w ramach Grupy Przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych;
  5. 5. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu obsługi zgłoszeń i zapytań za pośrednictwem e-maila;
  6. 6. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z GRUPĄ PRZEDSIĘBIORSTW GIACOMO CONTI podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane w imieniu Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania o których mowa w pkt. 4, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. 1. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
  2. 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
  4. 4. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  5. 5. wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
  6. 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu poprawnej realizacji umowy/zamówienia oraz mogą podlegać profilowaniu a konsekwencją takiego działania będzie przesyłanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej  na podstawie Pani/Pana zgody.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.