percent-image Rabat -10% z kodem: LATO10

Regulamin Sklepu Internetowego Giacomo.pl

Właścicielem i organem prowadzącym sklep.giacomo.pl jest:

"DESIGN MAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423999.
NIP: 779-240-62-69
REGON: 302138897

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej  przez "DESIGN MAN” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: www.giacomo.pl, za pośrednictwem Internetu.


I. Definicje

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.giacomo.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;-Sprzedawca - "DESIGN MAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423999, NIP: 779-240-62-69, REGON: 302138897;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym, lub podaje swoje dane przy zakupie jako gość;    
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalności gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym lub podaje swoje dane przy zakupie jako gość;
 • Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.giacomo.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktów;
 • Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego – numer telefonu +48 606 596 718, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w dni robocze w godz. 8:00-16:00. Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora;
 • Dni robocze – wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.);
 • Sklep Stacjonarny – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu, miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu
 • Regulamin – niniejszy regulamin.


II. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji produktów,do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 7. Publikowane w e-sklepie opinie nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.

III. Zamówienia - warunki realizacji

 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.giacomo.pl. Klient po opcjonalnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonuje wyboru odpowiedniego produktu, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka". Sklep Internetowy umożliwia proces zakupowy bez obowiązku rejestracji i logowania. Po zakończeniu wybierania produktów Klient przechodzi do części zwanej "Zamówienie". Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych produktów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych produktów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostawą zakupionych produktów. Wyjątkiem są zamówienia z wysyłką zagraniczną– w ich przypadku cena za transport zostaje wyliczona indywidualnie po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym giacomo.pl. Klient drogą mailową zostaje powiadomiony o ewentualnej kwocie dopłaty za transport towarów poza granice Polski.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 4. Ceny produktów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu mogą różnić się od cen produktów dostępnych w Sklepach Stacjonarnych Sprzedawcy.
 5. Promocje zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu mogą różnić się od promocji obowiązujących w Sklepach Stacjonarnych Sprzedawcy.
 6. Asortyment produktów oferowany na Stronie Internetowej Sklepu może różnić się od asortymentu dostępnego w Sklepach Stacjonarnych Sprzedawcy.
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest potwierdzić, iż wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia Klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „Kupuję i płacę".
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 12:00, w soboty, niedziele i święta, kierowane są do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 9. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów z  właścicielem Sklepu Internetowego ("DESIGN MAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu).
 10. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Po zarejestrowaniu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację i utworzenie konta na stronie internetowej www.giacomo.pl.
 11. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych Sprzedawcy w tym celu.
 12. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 13. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na Stronie Internetowej Sklepu. Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania produktu do koszyka, wskazania sposobu odbioru i płatności, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i nr telefonu kontaktowego Klienta. Dalsza procedura zamówienia przebiega zgodnie z zapisami punktów1-2 i 7 powyżej.
 15. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:

a. zamawiany produkt;

b. imię i nazwisko Klienta;

c. adres, na jaki ma być dostarczony produkt;

d. adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta;

e. chęć otrzymania faktury VAT oraz dane firmy;

f.  sposób dostawy;

g. sposób płatności.

16. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie, jeśli Klient fakt ten zgłosi w momencie zakupu. W tym celu Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać numer NIP oraz dane firmy, na które ma zostać wystawiona faktura.

17. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

18. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
19. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez Sklep Internetowy, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, w tym w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz łącznej cenie wraz z podatkami i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktów. Wyjątkiem są zamówienia z wysyłką
zagraniczną– w ich przypadku cena za transport zostaje wyliczona indywidualnie po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym giacomo.pl. Klient drogą mailową zostaje powiadomiony o ewentualnej kwocie dopłaty za transport towarów poza granice Polski.
20. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego produktu albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności, gdy zakup produktów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca w terminie 5 dni od złożenia zamówienia poinformuje Klienta drogą elektroniczną
lub telefonicznie o zaistniałych okolicznościach i przysługujących mu w takiej sytuacji uprawnieniach. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
a. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności);
b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa i Klient zrezygnował z zamówienia, a Sprzedawca zwraca Klientowi część otrzymanej o niego płatności, odpowiadającą wartości anulowanej części zamówienia);
c. potwierdzenie zamówienia przez Klienta oraz ustalenie nowego terminu realizacji zamówienia.


IV. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.giacomo.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych w Sklepie Internetowym bądź wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed wejściem zmian w życie).

V. Zamówienia - modyfikacje.
 1. Klient ma prawo anulowania całości lub części zamówienia albo wprowadzenia zmian danych koniecznych do wystawienia faktury.
 2. Anulowanie zamówienia może nastąpić do momentu wysyłki zamówionych produktów. Możliwość anulowania zamówienia nie narusza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie X.
 3. Anulowania zamówienia bądź jego zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailowo (sklep@giacomo.pl), telefonicznie pod numerem +48 606 594 718 lub za pośrednictwem chata.
 4. Klient otrzymuje na podane wcześniej konto e-mail potwierdzenie ze Sklepu Internetowego o anulowaniu zamówienia bądź dokonanych zmianach.

VI. Formy płatności oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia.
 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a. osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia, w przypadku wyboru płatności za pobraniem (gotówką) wartość składanego zamówienia nie może być wyższa niż 20 000 zł.
b. przelewem na konto - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Sklepu Internetowego www.giacomo.pl;
c. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych www.platnosci24.pl oraz PayU.
2. W przypadku płatności przelewem na konto, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

VII. Wysyłka - czas realizacji zamówienia.
 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu Internetowego od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu Internetowego do podmiotu realizującego dostawę. Dostawa nastąpi po terminie wynikającym z szacunkowego czasu realizacji zamówienia z magazynu Sklepu Internetowego, nie dłuższym jednak niż 5 Dni roboczych. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Podany czas realizacji zamówienia dotyczy tylko Dni roboczych.
 3. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta wg cennika podanego na Stronie Internetowej Sklepu za pośrednictwem Firmy Kurierskiej  DPD, InPost-Paczkomaty, Inpost-Kurier lub bezpłatnie do wybranego przez Klienta Sklepu Stacjonarnego należącego do sieci należącej do marki Giacomo Conti. Istnieje możliwość wysyłki zamówionego produktu do wybranych Państw UE. W tym celu niezbędny jest kontakt z Dziełem Obsługi Klienta mailowo (sklep@giacomo.pl), telefonicznie pod numerem +48 606 596 718 lub za pośrednictwem chata w celu ustalenia indywidualnych kosztów wysyłki oraz możliwości technicznych wysyłki do wybranego kraju.
 4.  Zamówienia dokonane do godziny 12:00 w Dni robocze są przekazywane do realizacji (kompletacji) tego samego dnia. W wyjątkowych sytuacjach zamówienia kompletowane są w następnym Dniu roboczym.
 5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 6. Czas dostawy zarówno w przypadku firmy kurierskiej DPD, InPost-Paczkomatów, Inpost-Kuriera jest taki sam i wynosi 24-72h. Czas dostawy do Sklepu Stacjonarnego wynosi 48-96h.
 7.  Koszt dostarczenia zamówionego produktu na terenie Polski ustalany jest według cennika przewoźnika.
 8.  Koszty dostawy zamówionego produktu, za pośrednictwem firmy kurierskiej  DPD oraz Inpost, pokrywa Klient. Szczegółowa specyfikacja aktualnych kosztów dostawy dostępna jest pod adresem https://giacomo.pl/do/pages/dostawa.
 9. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo w obecności pracownika poczty/kuriera/pracownika Sklepu Stacjonarnego sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, a w szczególności taśm zabezpieczających.  Sporządzenie przy udziale pracownika poczty/kuriera/pracownika Sklepu Stacjonarnego protokołu z opisem uszkodzeń przesyłki ułatwi Sklepowi Internetowemu rozpatrzenie składanej reklamacji.
 10. Do każdego zamówionego produktu na podany przez Klienta adres e-mail przesłany zostanie paragon elektroniczny lub e-faktura VAT (na wyraźne życzenie Klienta).

VIII. Reklamacje
 1. 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać produkty bez wad.
 2. 2. W przypadku, jeżeli zakupiony produkt posiada wady, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do treści Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),tj ."W przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać:doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów".
Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby, Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna
3.W celu skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Klient obowiązany jest złożyć reklamację w Sklepie Internetowym na adres:
"DESIGN MAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.
z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy
4. Klient powinien przesłać reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem wad do Sklepu Internetowego (na adres podany w ustępie 3 poniżej).
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.
7. W przypadku, gdy Klient domaga się wymiany produktu a Sprzedawca nie posiada w magazynie Sklepu Internetowego produktu podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany produkt w ciągu 7 Dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
8. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca oświadcza, iż żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem oraz osoba fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  przysługujących im na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9. Sprzedawca informuje jednocześnie, iż przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

IX. Gwarancja
 1. W przypadku, jeżeli na produkt udzielona została przez jego producenta bądź dystrybutora, gwarancja jakości, jej warunki udostępniane są wraz z dostarczanym produktem w dokumencie gwarancyjnym.

X. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1.  Regulacje dotyczące praw i obowiązków Konsumenta zawarte w niniejszym ustępie maj również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (rozdział XI. Koszty zwrotu produktów w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży). W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, ta umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla danej umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży zawartej na odległość, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (FORMULARZ) .
 5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość Konsument zobowiązany jest zwrócić produkt stanowiący przedmiot tej umowy. Prosimy o dołączenie do zwracanego produktu podpisanego formularza zwrotu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (FORMULARZ) oraz dołączanego każdorazowo do przesyłki.
 6. Zwracany przez Konsumenta produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, powinien zawierać wszystkie metki zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także wszelkie dodatkowe, fabryczne zabezpieczenia - w przypadku garniturów i marynarek nienaruszona plomba - towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapobiegający uszkodzeniom produktu w trakcie transportu.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz  zwracany produkt należy odesłać na poniższy adres:
"DESIGN MAN” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.;
ul. Kopanina 54/56; 60-105 Poznań.
z dopiskiem: ZWROT - sklep internetowy
Istnieje możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość i bezpłatnego zwrotu zakupionego produktu w każdym ze Sklepów Stacjonarnych należących do sieci Giacomo Conti. Szczegółowy wykaz Sklepów Stacjonarnych wraz z adresami znajduje się na stronie: https://giacomo.pl/do/showrooms .
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, procedura zwrotu gotówki w Sklepach Stacjonarnych sieci Giacomo Conti zostaje  zawieszona.
 1. 7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dot. maseczek ochronnych, bielizny i skarpet), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8.W przypadku chęci zwrotu zestawu produktowego w tym także garniturowego (GX, MX) przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich jego komponentów (marynarki, spodni, kamizelki), zwroty cząstkowe zestawów produktowych, nie będą realizowane.
9. Sprzedawca nie realizuje wymian Towarów zakupionych w Sklepie Internetowym.

XI. Koszty zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta
 1. Regulacje dotyczące praw i obowiązków Konsumenta zawarte w niniejszym ustępie mają również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Konsument przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że warunkiem zachowania terminu na zwrot należności przez Sprzedawcę jest wskazanie przez Konsumenta kompletnych i prawidłowych danych umożliwiających zwrot należności
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, jakiego użył Konsument do zapłaty, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży tego produktu, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 6. Konsument zobligowany jest do sprawdzenia zwartości przesyłki w celu potwierdzenia zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem i poinformowanie o ewentualnych niezgodnościach najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny
 8. Bezpośredni koszt zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym, których odstąpienie od umowy dotyczy ponosi Konsument.(Koszty usługi kurierskiej/pocztowej). Sprzedawca zaznacza jednak, iż możliwy jest bezpłatny zwrot zamówienia w każdym salonie stacjonarnym Giacomo Conti na terenie całej Polski.
 
 
XII. Dane osobowe
 1. Poprzez zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawartej umowy.
 2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody Klienta na przetwarzanie tych danych uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o produktach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym. Szczegóły zawarte są w Polityce prywatności (http://giacomo.pl/do/pages/politykaprywatnosci) i Polityce cookies (http://giacomo.pl/do/pages/politykacookies).
 5. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.
XIII. Postanowienia końcowe.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz elektronicznego paragonu lub e-faktury VAT.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt na adres e-mail (sklep@giacomo.pl). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację zmian przy najbliższym logowaniu na stronę www.giacomo.pl z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej w zakładce Regulaminy e-sklep. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

Regulamin do pobrania tutaj.