percent-image -10% na wszystko z kodem FALL10

Król studniówki

Regulamin Konkursu Giacomo Conti
“KRÓL STUDNIÓWKI vol. 3 – Wirtuozi Splendoru”
 
 §1 Postanowienia ogólne i definicje 
1. Niniejszy konkurs “ KRÓL STUDNIÓWKI vol. 3 – Wirtuozi Splendoru” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez wspólników Giacomo Conti Sp. Z o.o. Sp. K. (zwane dalej GC) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56. Sponsorem nagród jest Giacomo Conti Sp. Z o.o. Sp. K.
2. Konkurs kierowany jest do konsumentów i jednocześnie pełnoletnich fanów Fanpage Giacomo Conti.  
3. By wziąć udział w Konkursie wymagane jest, by Uczestnik posiadał własne konto na Instagramie.  
4. Z Konkursu wykluczeni są pracownicy wszystkich podmiotów prowadzących działalność pod nazwą  Giacomo Conti (lista salonów jest dostępna na https://giacomo.pl/do/showrooms) oraz osoby świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin tych osób.  
5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.   
6. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem Instagrama.
7. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie GC jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w Poznaniu, w siedzibie firmy, przy ul. Kopanina 54/56, pod linkiem widniejącym w poście Konkursowym oraz na stronie internetowej www.giacomo.pl. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.  
8. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na udostępnienie oraz przetwarzanie wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych w celach organizacji Konkursu oraz marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie będzie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z polskim ustawodawstwem krajowym. Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych.  
Uczestnik wyraża tym samym zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, w formie wykonanej przez uczestnika fotografii oraz na publikację tej fotografii poprzez zamieszczenie jej na profilu @giacomo_conti_polska w serwisie Instagram oraz na stronie www.giacomo.pl  Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Giacomo Conti w powyższy sposób mojego imienia i nazwiska lub pseudonimu wraz z informacją o uczestnictwie w konkursie.
Udzielona zgoda obejmuje również upoważnienie do obrabiania lub modyfikacji zdjęć zawierających wizerunek Uczestnika, w tym także do łączenia z innymi zdjęciami lub obrazami osób bądź rzeczy - stosownie do potrzeb Organizatora konkursu, jednakże z zastrzeżeniem, że efekty takich modyfikacji nie będą dla Uczestnika obraźliwe lub ośmieszające.
Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie w całości lub w części. Oświadczenie o wycofaniu zgody może zostać przesłane na piśmie na adres Giacomo Conti Sp. Z o.o. sp. K., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 54/56, (60-105).
W przypadku wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, Giacomo Conti usunie zamieszczone przez siebie wpisy zawierające wizerunek Uczestnika i dane, a także, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów serwisów, w których dane Uczestnika  zostaną zamieszczone przez Giacomo Conti, by wszelkie dane dot. wizerunku Uczestnika, ich kopie lub ich replikacje zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych publikacji i czynności przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody wpływa na uczestnictwo konkursu oraz o braku możliwości jego wygrania.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, a z tytułu wykorzystania i publikacji wizerunku i informacji, Uczestnikowi nie będzie przysługiwać prawo do wynagrodzenia.
9. Nagrody Główne Konkursu przyznaje Jury, składające się z trzech osób wytypowanych przez GC.  
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisja”).  
11. W skład Komisji wchodzą pracownicy firmy Giacomo Conti Sp. Z o.o. Sp. K.
12. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani wspierany przez Instagram.  
13. Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenia:  
GC – organizator Konkursu, czyli wspólnicy Giacomo Conti Sp. Z o.o. Sp. K.z centralą na Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.  
Jury – jury konkursowe składające się z 3 przedstawicieli GC.  
Konkurs - konkurs “KRÓL STUDNIÓWKI vol. 3 – Wirtuozi Splendoru” organizowany przez właścicieli marki odzieży męskiej Giacomo Conti, trwający w terminie 03.12.2019-29.02.2020.  
Zwycięzcy – Laureaci Nagrody Głównej wybierani przez Jury.  
Nagroda  - zwrot należności za nabytą, w terminie 02.11.2019-29.02.2020, stylizację Giacomo Conti dla 5 osób, a także profesjonalna sesja zdjęciowa dla jednego z 5 finalistów w siedzibie głównej firmy w Poznaniu.
Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, czyli każda osoba, która zakupiła produkty Giacomo Conti, stworzyła stylizację z zakupionych produktów oraz umieściła zdjęcie stylizacji studniówkowej Giacomo Conti na swoim profilu instagramowym oraz oznaczyła je odpowiednio poprzez @giacomo_conti_polska i dodała hashtagi #wirtuozisplendoru #studniówkazgiacomo #konkursgiacomo.
Stylizacja studniówkowa – stylizacja stworzona z produktów marki Giacomo Conti, zakupionych, w terminie 15.11.2019-29.02.2020, dostępnych w salonach stacjonarnych (lista salonów stacjonarnych Giacomo Conti widnieje na stronie Giacomo.pl) oraz w sklepie online.
Słowa użyte w niniejszym Regulaminie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednią liczbę mnogą i liczbę pojedynczą. Słowa użyte w jednym przypadku gramatycznym obejmują również inne przypadki gramatyczne.  
14. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz ustawie z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88). GC oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ustawie z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88).
 
§2 Przebieg Konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się 03.12.2019 i przebiega w następujących etapach:  
• 03.12.2019-29.02.2020, do godziny 23:59. ELIMINACJE  
- uczestnicy zamieszczają zdjęcia swoich stylizacji studniówkowych, stworzonych z produktów Giacomo Conti na swoich profilach instagramowych oraz odpowiednio je oznaczają. 
• do 16.03.2020 OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW – komentarz zamieszczony przez GC, informujący o zwycięstwie pod postami pięciu Uczestników, biorących udział w konkursie oraz spełniających wszystkie warunki konkursu.
2. Z etapu Eliminacji Konkursu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu wyłonieni zostaną Zwycięzcy:
 -5 osób, które wykażą się kreatywnością i przedstawią najciekawszą stylizację studniówkową stworzoną z produktów Giacomo Conti, a także w najbardziej kreatywny sposób opiszą krótką historię z kim i dlaczego chcieliby zostać wirtuozami splendoru, oznaczając tę osobę.
- spośród 5 Zwycięzców zostanie wyłoniona jedna osoba, która dodatkowo otrzyma możliwość wzięcia udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej, w siedzibie firmy Giacomo Conti, w Poznaniu. Kryterium wyboru tej osoby będzie estetyka wykonanego zdjęcia, kreatywność w doborze stylizacji oraz opisanej historii.  
Istotne jest, aby zdjęcie zostało wykonane oraz umieszczone na koncie instagramowym Uczestnika w terminie 03.12.2019-29.02.2020, poprawnie oznaczone poprzez @giacomo_conti_polska, a także hashtagi #wirtuozisplendoru #studniówkazgiacomo #konkursgiacomo, a pod zdjęciem znajdował się post z krótką historią z kim i dlaczego Uczestnik chciałby zostać wirtuozem splendoru, a osoba ta była oznaczona.
Przy wyborze Zwycięzcy, Jury będzie brało pod uwagę:
  1. Obecność paragonu za dokonane zakupy;
  2. Kreatywność w tworzeniu stylizacji oraz efekt końcowy zdjęcia;
  3. Obecność i kreatywność krótkiej historii z kim i dlaczego Uczestnik chciałby zostać wirtuozem splendoru oraz  oznaczenie tej osoby;
  4. Poprawność oznaczeń zdjęć konkursowych;
  5. Obecność konta @giacomo_conti_polska w „Obserwowanych” na profilu uczestnika konkursu.
3. Informacja o Zwycięzcach Konkursu opublikowana zostanie pod zwycięskimi postami Uczestników Konkursu poprzez komentarz udostępniony przez GC - @giacomo_conti_polska.    
4. Każdy ze Zwycięzców proszony będzie o zgłoszenie się po ogłoszeniu wyników konkursu za pomocą wiadomości prywatnej, wysłanej na @giacomo_conti_polska marki Giacomo Conti, w celu uzgodnienia warunków odbioru nagrody. 
§3 Zasady uczestnictwa 
1. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie opublikowania przez Uczestnika zdjęcia swojej studniówkowej stylizacji Giacomo Conti, odpowiedzi na pytanie „Z kim i dlaczego chciałbyś zostać wirtuozem spendoru?” oraz odpowiednie oznaczenie zdjęcia @giacomo_conti_polska oraz poprzez hastagi #wirtuozisplendoru #studniówkazgiacomo #konkursgiacomo.
2. Każdy, kto chce przystąpić do Konkursu powinien zrealizować działania zgodnie z poniższym wzorcem:  
a) zakupić stylizację studniówkową Giacomo Conti w wyznaczonym terminie oraz zachować paragon.
b) polubić Fanpage marki Giacomo Conti @giacomo_conti_polska, umieścić zdjęcie, przedstawiające stylizację studniówkową, stworzoną z produktów marki Giacomo Conti na swoim instagramowym profilu,  napisać post z krótką historią z kim i dlaczego chciałby zostać wirtuozem splendoru oraz oznaczyć tę osobę.
c) oznaczyć zdjęcie poprzez @giacomo_conti_polska oraz hashtagi #wirtuozisplendoru #konkursgiacomo #studniówkazgiacomo
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie wszystkich zadań wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.  
4. Każde zgłoszenie w Konkursie rozpatrywane będzie przez Komisję. Przez „osoby niekwalifikujące” się GC rozumie osoby podające fałszywe dane lub załączające obraźliwe zdjęcia.  
5. GC zastrzega sobie prawo do zgłaszania postów naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne – o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję itp.  
6. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jeden post konkursowy dla danej, zakupionej stylizacji. Nie ma możliwości modyfikacji wstawionego posta konkursowego. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że nie podszywa się pod osoby trzecie, a do zdjęcia przysługują mu autorskie prawa majątkowe, bądź posiada zgodę na jego wykorzystanie w Konkursie. GC nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przesyłających odpowiedzi autorstwa osób trzecich. Zwycięzca biorący udział w sesji zdjęciowej wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na profilach Social Media Giacomo Conti, tj. Facebook, Instagram, a także na stronie www.giacomo.pl. 
 
§4 Nagrody 
1. Nagrodami w konkursie jest zwrot gotówki w wysokości wartości stylizacji konkursowej, stworzonej z produktów Giacomo Conti, zakupionej w terminie 03.12.2019-29.02.2020 dla 5 osób, a także możliwość wzięcia udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla jednego z 5 finalistów. Sesja zdjęciowa zostanie zorganizowana w siedzibie głównej firmy w Poznaniu w uzgodnionym ze Zwycięzcą terminie.
2. Warunkiem odebrania Nagrody jest uprzednie wysłanie zdjęcia potwierdzenia zakupu produktów Giacomo Conti w postaci paragonu lub faktury, wypełnienie formularza osobowego, wysłanego na adres mailowy Zwycięzcy tuż po ogłoszeniu wyników Konkursu.
Odbiór gotówki jest możliwy do końca marca 2020 roku, jedynie w salonie stacjonarnym Giacomo Conti, w którym Zwycięzca dokonał zakupu stylizacji konkursowej. Wartość Nagrody zostanie powiększona o należny podatek.
3. Nie ma możliwości wymiany Nagród na inne.  
4. GC nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcami. Jeżeli w przeciągu 10 dni od daty wysłania przez GC informacji o zwycięstwie w Konkursie, Uczestnik nie odpowie na otrzymaną wiadomość, jego prawo do nagrody wygasa.   
 §5 Odpowiedzialność 
1. Roszczenia z tytułu udziału w Konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.  
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, wyłącznie na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać pełne uzasadnienie oraz adres zwrotny i zostać przesłana listem poleconym na adres:    
Dział Marketingu  
Giacomo Conti  
ul. Kopanina 54/56  
60-105 Poznań  
3. Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Giacomo Conti Sp. Z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.  
4. Wykluczeni z Konkursu: pracownicy wszystkich podmiotów prowadzących działalność pod nazwą  Giacomo Conti (lista salonów jest dostępna na https://giacomo.pl/do/showrooms) oraz osoby świadczące na ich rzecz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin tych osób.  
5. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: marketing@giacomo.pl.  
 
§6 Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.  
3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88).
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej nagrody otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.