percent-image -10% na wszystko z kodem WIOSNA10

Regulamin promocji "Trzeci t-shirt -99%!"

Trzeci t-shirt -99%
(zwana dalej „Regulaminem”) z dnia 18.05.2023r.
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest DESIGN MAN Sp. z o. o. Spółka Komandytowa. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423999, NIP 779-240-62-69
  REGON 302138897 (dalej określana jako ,,Giacomo Conti” lub ,,Organizator”).
 2. W celu popularyzacji marki i zintensyfikowania sprzedaży swoich produktów, Giacomo Conti wprowadza w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem https://giacomo.pl/ akcję promocyjną (zwaną dalej „Akcja promocyjna”).
 3. W ramach Akcji promocyjnej, osoby które we wskazanym terminie dokonają na stronie https://giacomo.pl/ zakupu ​trzech sztuk t-shirtów, otrzymują rabat w wysokości 99,99% na trzeci, najtańszy produkt (t-shirt).
 4. Akcją promocyjną objęte są produkty z kategorii T-SHIRT.
§ 2 Termin i miejsce
 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym na stronie https://giacomo.pl/ marki Giacomo Conti.
 2. Czas trwania akcji w sklepie internetowym obejmuje okres od dnia 18.05.2023 do odwołania.
§ 3 Uczestnicy promocji
 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która weźmie udział w Akcji promocyjnej oraz spełni i zaakceptuje warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie (zwana dalej "Uczestnikiem").
§ 4 Zasady promocji
 1. Akcji podlegają produkty z asortymentu T-SHIRT.
 2. Rabat 99,99% obejmuje trzeci, najtańszy produkt. Rabat naliczany jest automatycznie, po dodaniu produktów do koszyka. Jednorazowo, w ramach promocji można dodać trzy produkty z ww. kategorii (rabatowi 99,99% podlega wówczas jeden, najtańszy produkt). 
 3. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 4. W przypadku zwrotu towaru w trakcie lub po ustaniu ww. promocji, zwracana jest kwota uiszczona za towar/towary w momencie ich zakupu (rzeczywista kwota widniejąca na dowodzie zakupu). Produkty należy zwracać w kompletach, zarówno produkt podstawowy, jak i gratis, tj. 3szt. (produkty podstawowe + gratis). 
 5. Nie ma możliwości samodzielnego dokonania wymiany. W przypadku chęci wymiany produktu na inny (dostępny) rozmiar, wymiana zostanie zrealizowana w formie zwrotu i złożenia nowego zamówienia. Prosimy o kontakt z BOK: sklep@giacomo.pl
§ 5 Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny artykułu uwzględniającej rabat, do którego Uczestnik nabył prawo w trakcie Akcji promocyjnej i którego to artykułu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
§ 6 Reklamacje i odstąpienie od umowy
 1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz w ciągu 14 dni od jej zakończenia pod adresem email: reklamacje@sklep.giacomo.pl z adnotacją "Reklamacja”, pod numerem Infolinii : + 48 606 596 718 * (opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pod adres Giacomo Conti ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań.
 2. Reklamacje powinny zawierać dopisek „Reklamacja” imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego, będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym stanowi ust. 1 i 2, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pisemną. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem.
 5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w ramach Akcji promocyjnej w sklepie internetowym https://giacomo.pl/ przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości albo w części Uczestnik zobowiązany jest zwrócić artykuły, których odstąpienie dotyczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości Organizator zwróci Uczestnikowi zapłaconą cenę (uwzględniającą udzielony rabat).
 7. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zmianami).
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§ 7 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator.
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 3. Uczestnik aktywując Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów Giacomo Conti drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.z późn. zm.).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.).
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie sklepu internetowego https://giacomo.pl/regulaminpromocji i każdy Uczestnik oraz zainteresowany ma prawo zapoznać się z jego treścią.
 2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.
 3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Uczestnika.
 4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t. ze zmianami).
 5. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji mają zastosowanie przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie https://giacomo.pl/ w zakładce: Regulamin sklepu internetowego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 18.05.2021.